Györköny rövid története - a kezdetektől a kitelepítésig

A Tolna megyei Györköny község a Dél-Mezőföld egyik jellegzetes települése. A földrajzi tájegység nevét onnan kapta, hogy ez a vidék erdőben, vízben viszonylag szegény, geológiai fejlődéstörténete következtében talaja nagyrészt hullámos felszínű homok.

A hely - kedvező fekvése miatt - valószínűleg az ember számára nagyon korán lakhelyül szolgált. A Duna és a Sárvíz között kiemelkedő löszhát minden korban biztonságos helyet jelentett a letelepedésre. Az alig 200 méter magas, északnyugat-délkelet irányban húzódó kettős dombvonulat kitűnő védelmet nyújtott: a völgyben fekvő települést áradás nem érhette el, és a magaslatokról jól szemmel lehetett tartani a környéket. A régészeti leletek többek közt egy valamikori római település nyomait jelzik. Ennek korabeli nevét nem tudjuk, csak annyi bizonyos, hogy a Duna menti védvonallal párhuzamosan, kicsit beljebb, egy második településsor vonala rajzolható meg, amely helyek feltehetően utánpótlási és visszavonulási célokat szolgáltak. Ezek sorába tartozik Györköny is.

Wosinsky Mór négy itt talált római kori sírkőtöredékről számol be Tolna megyéről írt munkájában. A kövek a Diós nevű határrészben Kapuváry János birtokán bukkantak elő 1820-ban. A római kori töredékek ugyanakkor egyben egy másodlagos, hunkori temetkezés leletei is voltak, ugyanis az egyik szarkofág egy pár cikáda-fibulát rejtett magában. A cikádák a hunokkal keletről nyugatra elterjedő, nagy szárnyú rovart utánzó, bajelhárító és rangjelző ékszerek voltak. Ezek a páratlan értékű kincsek később a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek.

Első írásos adatunk Györkönyről 1333-ból való, amikor pápai tizedszedők jártak a megyében. Ekkor Lőrinc györkönyi pap 12 báni dénárt fizetett. Nagyjából ennyit szedtek be Kölesden, Pakson ennek a kétszeresét, Földváron pedig kereken 100 dénárt. Az összegek nagyjából jelzik az érintett helységek akkori nagyságrendjét. A falu a középkorban hosszabb-rövidebb ideig mezőváros, latinul oppidum volt. A Hunyadiak korában ez a megnevezés az oklevelek tanúsága szerint két ízben is szerepel a helység neve mellett: 1465-ben és 1497-1500 között. Először Gurkum alakban fordul elő egy nemes nevében, és ez az etimológusok szerint a Gurku név kicsinyítő képzős formája, amely a György személynév családjába tartozik. A helységet a középkorban, más-más időben és különböző arányban, a Györkönyi család (Györkönyi Zsigmond pápóczi prépost és győri kanonok, valamint annak rokonsága), a Marótiak és a tolnai Bornemissza János birtokolta. A mezővároshoz ebben az időben még a következő helységek tartoztak: Nagy-dorog, Hencse, Szent-Lőrincz, Nagy-Szabaton, Gyönk, Puszta Uzd és Győrös (vagy Gyűrűs).

A török uralom kezdetén Györköny még őrizte korábbi jelentőségét a környéken. Ebből a korból két adólajstrom áll a rendelkezésünkre: 1546-ból és 1552-ből. Györköny jelentőségét jelzi, hogy az első időszakban az egész szandzsákban a harmadik legnagyobb összegű adót fizette, 6915 akcsét (török pénzegység), míg utóbb már a második helyen állt 11348 akcséval. 1570-ig a lakosság viszonylag nyugalmas körülmények között folytathatta termelő tevékenységét. Ez a magyarázata annak is, hogy a szőlőművelés, amely kiegyensúlyozott viszonyokat igényel, nem esett vissza ebben az időszakban. Györkönyben 1552-ben a must tized az összes adónak több mint egyharmadát tette ki, és a legtöbb volt a szandzsákban. A korszak végére azonban Györköny teljesen elnéptelenedett: az 1580. évi török adóösszeírásban a faluról már csak mint üres pusztáról esik szó.
A XVIII. század elején azután egy új népesség - túlnyomórészt német eredetű - teszi ismét lakhatóvá ezt a földet, egyben az ittenitől eltérő hagyományok meghonosításával gazdagítja e térség kultúráját.

A török kiűzése után a lakosság kezdetben állandó mozgásban van: az emberek többször változtatják lakhelyüket, mire végleg letelepednek. Egy-egy helység betelepítésének pontos időpontját ezért nehéz meghatározni. A pusztává vált vidéket először magyarok és rácok veszik birtokukba. Az 1696-os országos összeírás szerint a megye mindössze 28 faluja közül 17-ben magyarok, 11-ben rácok találhatók. Györköny nincs közöttük. Az 1715-ös összeírás sem említi a helységet. Első hiteles adatunk arról, hogy Györkönyben már ismét laknak, 1718-ból való. Ez a dokumentum a györkönyi evangélikus gyülekezet első „eklézsia könyve”, amelybe Szeniczei Bárány György lelkész 1719-ben kezdi el bejegyezni a születéseket, házasságokat és elhalálozásokat. A fedőlapon az áll, hogy a gyülekezet „magyar és német lakosokból 1718 esztendőnek Szt. György havától kezdett épülni” A németek Moson és Sopron megyéből, a Fertő tó környékéről jöttek, és úgynevezett heidebauerek voltak. Az 1719. január 21-én, Nagydorogon tartott megyei közgyűlés jegyzőkönyvében Meszlenyi János Fejér megyei alispán, a falu új birtokosa, a Györkönybe települteknek szintén „Szt. György katona és mártír ünnepétől” kezdve kér és kap adómentességet.

Györköny első német lakói többnyire még az egyénileg szerencsét próbálók vagy valamilyen okból menekülni kényszerülők közül kerültek ki, akik a törököket kiűző seregek nyomába szegődve jutottak el erre a vidékre. A telepesek második hulláma már tudatos állami intézkedések eredményeként, illetve földesúri kezdeményezésre érkezett az országba. A XVIII. század húszas éveiben erősödött fel az ún. „Schwabenzug” (svábvonulás), amelynek során nagy áradat indult el a Dunán lefelé Ausztrián keresztül Magyarország irányába. Legnagyobb számban katolikusok jöttek be az országba, de kisebb részben protestánsokat is áttelepítettek. A földesurak vallási szempontokat is figyelembe vettek, mivel egy helyre csak azonos felekezetűeket telepítettek. Ebben - az egyébként katolikus - Meszlenyi is következetes volt. Így kerültek az evangélikus heidebauerek mellé evangélikus hesseniek Györkönybe. 1721 után jelentek meg itt a hesseniek, és nagyobb számban 1730 körül telepedtek le. A hesseniek jövetele után nem sokkal - 1722 őszén - az evangélikus magyarok egy része az egyházközség megalapítójával, Szeniczei Bárány Györggyel együtt a szomszédos Sárszentlőrincre költözött át, újratelepítve ezzel azt a falut is. Györköny azonban egyelőre még nem lesz többségében németek lakta település. Először 1733-34-ben tapasztaljuk, hogy jelentősen lecsökkent a magyarok száma, és túlsúlyba került a németajkú lakosság. Ekkor már egy ideje kétféle német nyelvjárás képviselői élnek egymás mellett a faluban, és ez hosszú ideig konfliktusok forrása. A heidebauerek és a hesseniek nemigen szívelik egymást. Nem házasodnak egymás közt, külön utcákban laknak, és a templomban sem ülnek egymás mellé. Az első vegyes házasságra is majd csak az 1860-as években kerül sor. A györkönyi evangélikusok 1796. november 15-én, Lipót napján szentelték fel kőtemplomukat.

* * *

Nem éppen kedvező körülmények között kezdték meg Györköny új telepesei életük alakítását. Bár a németek a számukra kedvezőbb feltételek miatt jöttek nagy számban Magyarországra (a toborzócédulák az örökös jobbágyi státusz megszüntetését, a vallásszabadságot ígérték többek közt), mégis hosszú évek fáradságos és kitartó munkájára volt szükség az elvadult vidék felvirágoztatásához. A telepesek korabeli életmódját leginkább Bél Mátyás leírásából ismerhetjük meg, aki az országot bejárván 1730 körül Tolna megyébe is eljutott. Munkájában többször is szól róluk. Dicséri szorgalmukat, amelynek eredményeképpen „olyan helyeken szüretelnek szőlőt, ahol néhány év előtt a szőlőnek hírét sem hallották.” Az utazó nagyra értékeli a németek házait is. "Az itt szokásosnál különb házakat építenek, sárból téglát készítve, amelyeket a napon megkeményítenek ki is égetnek.” - írja. Györkönyről többek közt a következőket tudjuk meg: „...sűrű magyar és német lakossága van, földje földművelésre nagyon alkalmas."

Az élet- és munkafeltételek rögzítésére a telepesek földesurukkal mindenütt úrbéri szerződést kötöttek. Ezt a györkönyiek Meszlenyi Jánossal 1722. június 11-én írták alá, és 1723. november 17-én a megyei közgyűlés hagyta jóvá. A tíz pontból álló első urbárium kedvező feltételeket nyújtott az idetelepültek számára a gazdálkodás megkezdéséhez. A szerződést Meszlenyi halála után 1741-ben fia, Pál újra megerősítette. A paraszti gazdálkodás keretét évtizedeken át ez a szerződés adta. A község úrbéri szerződését azonban később a jobbágyok követelésére többször felül kellett vizsgálni.

Az 1767. szeptember 16-án készült urbárium szerint 109 jobbágy és 89 zsellér élt a 37 egész és 6/8 jobbágyhelyen. Egésztelkes jobbágyot nem mutattak ki, a legnagyobb telki állomány a 6/8-os volt, a legkisebb 1/8-os. Csaknem száz évvel később, 1844-ben a helyzet még sokkal rosszabb. A telki állomány változatlanul 38, amelyen 147 jobbágy osztozik, a zsellérek száma pedig 106. A jobbágyok közül ekkor mindössze kettőnek van háromnegyed telke, a többségnek fél vagy annál kisebb jut. Az átlagos teleknagyság már csak 0, 25.

Az 1848-as forradalom meghozta a jobbágy-felszabadító törvényeket, azonban a paraszti gazdálkodásból való megélhetés továbbra is igen nehéz volt. A jobbágyfelszabadítás és a birtokrendezés után megkezdődött a parasztság nagyarányú birtokszerzése az úri birtokok rovására. Az 1850-es évektől kezdve a falu urai, miután betöltötték történelmi hivatásukat, lassan elhagyták volt birtokaik helyszínét. A századforduló után már csaknem minden úri birtok a helybeli parasztok kezébe került. A korábbi közbirtokos réteg emlékét (Meszlenyi, Kapuváry, Forster, Tassy, Novák, Sixty) a XX. században már csak a dűlőnevek őrizték meg. Ez a folyamat a középparasztság megerősödését hozta magával. Így a XIX. század vége felé a korábbi földesúri osztály fokozatos eltűnése után lassan kialakult a 100-200 holdas gazdagparasztok rétege Györkönyben is. Ezek sorába a korábban nagyobb telki állománnyal rendelkező jobbágyok léphettek, míg a szélesebb réteget képviselő zsellérek „félproletárrá” alakultak át. Ők azok, akik hiába hajszolták magukat, hogy gazdaságukat gyarapítsák, akik továbbra is feles vagy harmados föld vállalására kényszerültek. Mögöttük a nincstelenek, cselédek szintén viszonylag széles rétege húzódott meg.

A paraszti családok legfontosabb célja tehát kezdettől fogva a megélhetést biztosító földszerzés volt. A földéhség egészen a II. világháború végéig tartott. Az egyetlen ellenszere ennek a helyzetnek az önkizsákmányolásba hajló munka volt. A többségnek azonban ennek ellenére sem sikerült a szegénységből kilábalnia. A megélhetésért folytatott küzdelmet, a kegyetlen életviszonyokat jól jellemzi egy itteni német közmondás: „Frau sterben: das kann den Bauer nicht verderben, Roß frecken: das kann den Bauer erschrecken.” (Ha a felesége meghal, az nem teheti tönkre a parasztot, de ha a lova pusztul el, az megijesztheti.)

Az egyik legfontosabb jövedelemforrás a szőlőművelés volt a községben. A falu az újrakezdés után hamarosan ismét a környék egyik legfontosabb bortermő helyévé vált. Györköny azon helységek közé tartozik, ahol az elsők között alkották meg a hegytörvényeket. A „Promontorialis Artikulusokat”, azaz a „Szöllő Hegybéli Törvényeket” 1811. március 12-én hozták meg az úriszéken a földesurak, és a megyei törvényszék megvizsgálása után a megyei közgyűlés 1814. május 1-jén véglegesítette a 42 artikulust (cikkelyt) tartalmazó szabályzatot. Györkönyben azon ritka szokás alakult ki, hogy a pincéket a szőlőktől távolabb, a falu egy meghatározott helyén csoportosan építették meg - ez lett a falu délkeleti végében a Pince-hegy. A löszös talaj kiválóan alkalmas volt a pincék fúrásához, a felszínre került anyagot pedig a présházak falának döngöléséhez használták fel. Pesthy Frigyes 1864-ben helynévtárában a következőket írja róla mint Györköny nevezetességéről: „...nagy kiterjedésű rendezett présházcsoport melly 398 présházból áll, a község lakosainak kedves mulatóhelye.” Később a présházak száma négyszáz fölé emelkedett, és a XX. század 40-es éveiben a több mint ötszáz lakóházhoz 450 pince tartozott. A györkönyi bort Mészöly Miklós így örökítette meg egyik novellájában: „…a györkönyi fehér elfeledett világmárka, a kevesek közé tartozik, melyek a legviharosabb tengeri szállítást is bírják, nem törik meg a fényük, az első pásztát Forster Benő ügyvéd telepítette ezernyolcszázhetvenkettőben, és a millennium idején verekedtek érte a New York-i éttermek.” Ha New York-ba talán nem is, de a györkönyi bor híre az 1930-as években Budapestre biztosan eljutott. Ekkor több mint tíz fővárosi kocsmában mérték az innen származó nedűt. A helybelieknek és az ide ellátogatóknak a mai napig kedvelt helye a Pince-hegy.

A lakosságnak kisebb hányada élt kézműves tevékenységből. Legrégibb hagyománya a takácsmesterségnek volt Györkönyben. Egy 185l-es kimutatás szerint a faluban összesen 13 céh működött 84 mesterrel, 39 segéddel és 3 tanonccal. A földéhség csillapításának, a megélhetési lehetőségek keresésének egyik útja a kézművessé válás volt. A XX. században csökkent a számuk és a szakmai megoszlásuk is megváltozott. Közvetlenül a kitelepítés előtt, az 1940-es években a mesterek már csak 41-en vannak. Legtöbb a kovácsmester és a bognár, ami a lovak és a kocsik nagy számából következik. Ugyanakkor a takácsok iránti kereslet radikálisan visszaesett. Az iparosok között volt ekkor még három mester, akik mára már kihalt vagy ritka szakmát képviseltek: egy kötélverő, egy klumpakészítő és egy szíjgyártó. A lakosság a II. világháború előtt tíz boltban vásárolhatta meg a mindennapi élethez szükséges árukat. Az igények természetesen a mainál jóval szerényebbek voltak, hiszen akkoriban még a szappant is maguk főzték az emberek. Ezen kívül négy mészárszék és két malom működött a községben.

* * *

Az újratelepítést követő több mint kétszáz év során Györköny lakosainak száma folyamatosan növekedett. Az egyre gyarapodó népességet azonban a falu mind kevésbé tudta eltartani. Az ide érkezők túlnyomó többsége a földből szeretett volna megélni, de ennek a rendelkezésre álló terület kezdettől fogva határt szabott. Györköny a XIX. század közepétől kezdve túlnépesedettnek mondható, és ez a demográfiai helyzet egészen a II. világháborúig tart. Az alábbi adatok segítségével ezt a tendenciát jól nyomon követhetjük.

ÉvLakosok száma
18291890
18462400
18722649
19002749
19102643
19202380
193025l6

Két ponton találunk átmeneti visszaesést a lélekszámban az előző adathoz képest: 1910-ben és 1920-ban. Az első esetben az Amerikába történt kivándorlás következményeit láthatjuk, a másodikban jórészt az első világháború veszteségei jelennek meg. A XIX. század végén a túlnépesedés következménye és egyik lehetséges megoldása a tömeges kivándorlás volt. A folyamat 1893-ban kezdődött. Erről a györkönyi képviselőtestület 1894. július 3-i jegyzőkönyve így szól: „A lakosság nem képes saját élelmét sem megszerezni, kénytelen vagyonát eladni, és más világrészbe vándorolni. A múlt évben 60 család vándorolt ki Amerikába.” Ugyancsak ebben az évben 33 lakosnak leírják addigi adótartozását, mivel már évek óta halmozódik, de vagyontalanság miatt kifizetni nem tudják.

Az elmúlt századokban nemcsak a nehéz megélhetés, az ínség sújtotta a lakosságot, hanem a nem megfelelő egészségügyi viszonyok miatt sűrűn fellépő járványok is. 1738 és 1741 között többször ismétlődő súlyos pestisjárvány pusztít az országban, így Györkönyben is. A XIX. századig a himlő is nagy emberáldozatokat követelő betegség volt. 1831-ben kolerajárvány dúlt. 1846-ban vörheny és torokgyík szedte áldozatait. Ez utóbbinak Györkönyben három hónap alatt 41 halottja volt. Majd 1855-ben újra felütötte a fejét a kolera, ennek akkor 53-an estek áldozatul a faluban. Egy 1858-as kimutatás szerint van orvos a községben, Taubes Józsefnek hívják, képzettsége szerint seborvos. 1887-ben azonban már ismét csak Pakson található a legközelebbi doktor. Később a nagydorogi körorvosi körzethez tartozik a község. 1929. december 29-én régi vágyuk teljesül a györkönyieknek: ekkor választják meg dr. Kovács Lászlót körorvossá, aki negyvenhárom évig gyógyítja ezután a falu betegeit - közmegelégedésre.

Györköny közigazgatási helyzete az újratelepítéstől a II. világháborúig a következőképpen alakult: Pusztából hamarosan működőképes falu lett, majd 1871-ben nagyközségi státuszt kapott, ami többek között azt jelentette, hogy saját erőből képes volt intézni feladatait, el tudta tartani jegyzőjét. 1903-tól ismét csak kisközségként funkcionált, feltehetően azért, mert a nagyközségi feladatkörrel járó anyagi terheket nem tudta vállalni. Végül 1928-tól - Pusztahencsével egyesülve - újfent nagyközségi szerepkört töltött be.

A XX. század első néhány évtizede a község fokozatos modernizációjának időszaka volt. Ez azonban a lakosságnak nem kis terhet jelentett. A különböző beruházások megvalósítása érdekében időnként a szokásosnál is jóval nagyobb pótadót kellett kivetni. Az erőfeszítések következtében a falu ebben az időben a következőkkel gazdagodott: 1911-ben átadták az új községházát, 1922-ben új pálinkafőzőt építettek, 1927-ben tűzoltófecskendőt vásároltak, 1928-ban új orvos lakást adtak át, 1939-ben új épületbe költözött az óvoda. 1935-ben döntöttek ugyan a falu villamosítása ügyében (a tervek ehhez már 1929-ben készen álltak), a villanyt azonban csak az ötvenes évek elején vezették be a faluba.

Nem csak a középületek terén tapasztalhatunk fejlődést. Ha összevetjük három évtized statisztikáját a lakóházak minőségét illetően, akkor itt is kedvező változások regisztrálhatók.

Év 19001910 1920
Tiszta kő v. téglaNincs4 7
Kő v. tégla alap382264
Vályog v. sár491442243
Cserép tető2595117
Zsindely v. deszka45173
Zsupp v. nád465428224
Összes494528514

A polgárosodás folyamata természetesen nem folyamatos és igencsak részleges. A század eleji fejlődést először az I. világháború és az azt követő forradalmak törik meg, majd rövid konjunktúra után, 1929-ben bekövetkezik a gazdasági válság időszaka.

A népesség rétegződése Györkönyben a századfordulótól kezdve kedvezőtlen arányokat mutat, és ez nem változik a II. világháború végéig. A kereső lakosság több mint 90%-a 1900-ban és 1920-ban is a mezőgazdaságból él, míg az iparosok aránya 5% körül mozog. A mezőgazdaságban dolgozók között azonban igen sok a cseléd és a mezőgazdasági munkás: míg 1900-ban még csak egynegyedük az, 1920-ban már a felét teszik ki a földből élőknek. Közülük minden harmadiknak van csak saját háza vagy lakrésze.

A két világháború közötti korszak a különböző egyesületek alakulásának ideje, amelyek a kor színvonalán a falusi társadalom kulturális és anyagi felemelésén fáradoztak. Ilyen az 1926. március 6-án megalakult Györkönyi Gazdakör is. Később további egyesületek jöttek létre: így 1930. február 12-én ötven taggal megalakult a Polgári Lövészegyesület, 1932. november 29-én pedig az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. (Ez utóbbit már 1891-ben szerették volna a községben megalakítani, de akkor azért nem sikerült a dolog, mert díjazás nélkül senki nem jelentkezett önként erre a feladatra.) Dalárda is működött a faluban a két világháború között, amelyben részben a német nyelvű templomi énekeket gyakorolták, ezen kívül egyéb német és magyar dalokat tanultak meg. Az első, a Györköny-Nagydorogi Dalárda 1879-ben alakult. Magyar nyelvű színielőadásokat is rendeztek. A szüreti bál és felvonulás magyar szokása is a harmincas évek végén terjedt el a faluban, és épült be a hagyományok közé. Györköny sokáig zsákfalu volt, kiépített úttal csak Nagydoroghoz volt kapcsolata. Ahogy mondani szokták, itt véget ért a világ. Pedig a képviselő-testület igyekezett ezen a helyzeten változtatni, így 1904-ben is kérte, hogy a Paks - Nagydorog útvonal a hencsei csárdánál Györköny felé ágazhasson el, ezt a lehetőséget azonban nem kapta meg. A XX. század második feléig kellett várni ahhoz, hogy a faluból mindkét irányban szilárd burkolatú úton lehessen kijutni.

* * *

A II. világháború befejeztével Györköny község életében is egy hosszú történelmi korszak zárult le - meglehetősen drasztikusan. Nemcsak rendszerváltozás következett be, hanem a falu lakosságának fele is kicserélődött: a több mint két évszázada itt élő németek jelentős részének a kitelepítés folytán el kellett hagynia szülőföldjét. Az új időszámítás a faluban az oroszok 1944. december 2-i bejövetelével kezdődött. A „felszabadítókat” megelőzte a hírük. Voltak, akik már korábban elhagyták a községet, (okkal, ok nélkül elmenekültek), de a lakosok többsége maradt. A két hónapig tartó megszállás során (megmerevedett a front) a lányokat és a fiatal asszonyokat többnyire bújtatni kellett a sóvár katonák és a kényszermunka veszélye elől. Sokan így sem menekültek meg. Az orosz szóhasználatot átvéve, a „málenkij robot”-nak (jelentése: kis munka) nevezett, kényszerrel történt elhurcolás során Györkönyből egy 1945. február 25-i jelentés szerint 49 személyt vittek el a szovjetek. Az igazi nagy megpróbáltatások még csak ezután jöttek: a német őslakosság jelentős részének kitelepítése a szülőfaluból és helyükre a magyar lakosság betelepülése. Ez az eseménysorozat hosszabb időt, mintegy két és fél évet ölelt fel. A magyarországi németek kitelepítésének előkészítése 1945 tavaszán-nyarán, a földbirtokreform végrehajtásával összefüggésben kezdődött el. A 600/1945. ME sz. rendelet a nyilasok, nemzeti szocialisták és egyéb fasiszta vezetők, a Volksbund-tagok, valamint a háborús bűnösök földbirtokainak elkobzásáról döntött; valamint lehetővé tette, hogy a földigénylőket, ha a saját lakóhelyükön nem tudták igényüket kielégíteni, az ország más területeire is szervezetten át lehessen telepíteni. Ennek következtében, vagyis a földhöz jutás reményében jelentek meg Györkönyben is kelet-magyarországi telepesek. Az első hullámban, 1945-ben 25, majd ezt követően 1946-ban 185 család érkezett a Hajdú-Bihar megyei Derecskéről. Ezen kívül Pálfáról 26, Pusztahencséről 18 és egyéb helyről 32 magyar család költözött a faluba. Amikor az első csoport 1945. november 7-én Bikács felől elérte a falu határát, az ott lakók, a libavárosiak már várták őket, és jól helybenhagyva visszaűzték őket Bikácsra. Később újra megpróbáltak bejutni a községbe, és ez az esemény már tragédiával végződött: az egyik - fegyverrel ellenálló - györkönyi fiatalembert egy rendőr lelőtte. Ezt követően aztán megtörtént a magyarok betelepítése.

A kormány 1945. december 22-i ülésén megszületett a németek kollektív kitelepítésére alkalmas 12. 330/1945. ME rendeletet. Ezzel a magyarországi svábok sorsa megpecsételődött. A németek kitelepítése 1946. január 19-én, Budaörsön kezdődött meg. Júniusig Tolna megyében nyolc településről vitték el a svábokat. Ebben az időszakban Németország nyugati felébe indultak a vagonok. Mivel a kinti gyűjtőtáborok lassan megteltek, a magyarországi kitelepítés június eleje és november 8-a között szünetelt. Az első györkönyiek kitelepítése november 11-én, a búcsú hétfőjének hajnalán kezdődött el. Az őket szállító tehervonat ezután még napokig vesztegelt a nagydorogi vasútállomáson, majd november 14-én, csütörtökön délután öt órakor elindult. Györkönyben ekkor, az eltávozókat búcsúztatva, megszólaltak a harangok. A Csehszlovákia és Magyarország között 1946. február 27-én megkötött lakosságcsere-egyezmény elrendelte a felvidéki magyar kisebbségnek Magyarországra való áttelepítését. A németek elhurcolása közben, a kelet-magyarországiak mellé, megérkeztek Györkönybe a hazájukból szintén elüldözött felvidéki magyarok is. Györkönybe telepítésük 1947. október 17-től 1948. március 21-ig tartott. Az iratok szerint az összesen 92 család Hölvényből (31), Nagysallóból (39), Tardoskeddről (19), Udvardról (2) és Rimaszombatról (1) érkezett. Természetesen az ő sorsuk is szomorú és tragikus. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a németek kezdetben 20, később 100 kg-os összes motyójával szemben ők teljes mezőgazdasági felszereléssel érkeztek meg a nagydorogi vasútállomásra. A tehetősebbek 11 vagonnal jöttek, a legszegényebb 3 vagonnyi holmit hozott magával.

A kálváriának azonban még nincs vége. 1947. szeptember 3-án sor kerül a második csoport Németországba való szállítására, majd 1948. március 17-én hurcolnak el utoljára német családokat Györkönyből. A kitelepítés áldozatainak pontos számát ma már nem lehet megállapítani. A becsült létszám 1000 fő körülire tehető. A háború következtében is sokan elmaradtak. Az ő tiszteletükre a györkönyi templom mellett 1990-ben felállított, közös sírkövet mintázó emlékmű 83 német személy és 3 zsidó család nevét sorolja fel.

A II. világháború és az azt követő ki- és betelepítések földindulásszerű megrázkódtatást eredményeztek a község életében. A ki- és betelepítésekkel a falu lakosságának nemzetiségi összetétele jelentős mértékben megváltozott. A korábban itt élők több mint 90%-át kitevő németek a felére csökkentek. A „svábok” és a magyarok között az előzmények ismeretében szükségszerűen alakultak ki súrlódások, ellenségeskedések. Az együttélést még jó néhány évig mérgezte meg a kölcsönös bizalmatlanság. A kitelepítés hatálya alatt álló, de itthon maradt és a kitelepítésből visszajött német nemzetiségűek hivatalosan az 1950. március 25-én kiadott 84. számú minisztertanácsi rendelettel kapták vissza újra teljes körű állampolgári jogaikat.

Brunn János 2010. április