HIRDETMÉNY- Óvodai beiratkozás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Györkönyi Köznevelési Társulás által fenntartott Napsugár Óvoda és Konyhában a 2017/2018-os nevelési évre az
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEIRATÁSA
a következő időpontokban történik: 2017. április 27. 8 órától 16 óráig 2017. április 28. 8 órától 16 óráig Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, akik a 3. életévüket a 2017/2018-os nevelési év során töltik be és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
A nevelési év első napja 2017. szeptember 1., utolsó napja 2018. augusztus 31.
A Köznevelési Törvény értelmében a köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka első szakasza a gyermek 3 éves korában kezdődik, és addig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettségét meg nem kezdi.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
 • - a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),
 • - a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya),
 • - a gyermek TAJ kártyáját,
 • - a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.
  Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

  Rodenbücher Mihályné
  óvodavezető
  2017. március 31.